JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Glazbene mladeži Split

Na temelju članka 39. Statuta Glazbene mladeži Split, Predsjednica udruge i Upravno vijeće raspisuju

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Glazbene mladeži Split

 

Za ravnatelja/icu Glazbene mladeži Split može se kandidirati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • ima radno iskustvo na području vođenja i upravljanja glazbenim i kulturnim programima, manifestacijama i festivalima 
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
 • potrebno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredno poznavanje rada na računalu (uređivanje dokumenata, tablica, prezentacija, pisanje newslettera, rad na društvenim mre 
 • iznimno, za ravnatelja/icu Glazbene mladeži Split mogu se kandidirati osobe koje nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture i imaju najmanje 5 godina radnog staža.

Za prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis u Europass formatu s priloženim motivacijskim pismom
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a),
 • uvjerenje da se protiv kandidata /kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ispis elektroničnog zapisa Ministarstva pravosuđa i uprave, ne stariji od tri mjeseca)
 • prijedlog dvogodišnjeg programa rada Udruge koji trebaju biti u skladu s dosadašnjim radom udruge i njenim ciljevima.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje te se sklapa Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobni podaci podnositelja/podnositeljice prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na Javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Javnog natječaja sukladno Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) („Službeni list Europske unije“ L119/1) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Upravnog vijeća Glazbene mladeži Split, a sve u svrhu odabira i imenovanja kandidata/kandidatkinje na mjesto ravnatelja/ice. 

Sve dokumente potrebno je skenirati i snimiti u pdf formatu. Prijave se zaprimaju isključivo elektronskim putem na e-mail adresu udruge: info@gmsplit.hr

Rok za podnošenje prijava je 9. 4. 2021.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem e-maila najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članovi Upravnog vijeća Glazbene mladeži Split

Ana Domančić Krstulović, predsjednica Glazbene mladeži Split